КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ОБЛАДНАННЯ ПЕРШОГО КОНТУРУ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Функції КСД:

 • поглиблене комплексне технічне діагностування основного обладнання першого контуру РУ шляхом зіставлення та аналізу діагностичної інформації, отриманої від систем контролю та управління енергоблоку, локальних систем діагностики та власних баз даних;
 • забезпечення централізованого доступу інженера-діагноста до оперативної та архівної діагностичної інформації, що надходить від різних джерел (ІОС, ЛСД, АСРК та ін.) та що дозволяє визначати та прогнозувати технічний стан експлуатованого обладнання першого контуру РУ;
 • передача до локальної обчислювальної мережі енергоблоку параметрів для надання персоналу.

Склад КСД:

 • система верхнього рівня КСД у складі:
 • дубльований обчислювальний сервер КСД на базі двох робочих станцій, що взаєморезервують;
 • робоче місце інженера-діагноста КСД на базі двох взаєморезервуючих робочих станцій;
 • система віброшумової діагностики СВРШД;
 • система виявлення вільних та слабозакріплених предметів СОСП;
 • система контролю протікання теплоносія першого контуру РУ СКПТ;
 • система віброконтролю та діагностики головних циркуляційних насосів СВКД ГЦН;
 • система діагностування залишкового ресурсу обладнання РУ СДОР;
 • система контролю переміщення трубопроводів СКПТр.
 
 
Робоча станція

Система віброшумової діагностики СВРШД

Система призначена для моніторингу та діагностування вібраційного стану обладнання першого контуру РУ, контролю:

 • траєкторії теплового переміщення основного обладнання першого контуру РУ в режимах розігріву-розхолодження для виявлення непроектних траєкторій переміщень, спричинених дефектами опор контрольованого обладнання;
 • вібраційного стану основного обладнання першого контуру РУ, включаючи корпус реактора, з метою виявлення аномальних вібрацій, викликаних зміною жорстких характеристик опор, ослабленням вузлів кріплення обладнання або зростанням сил, що змушують вібрацію сил;
 • вібраційного стану ТВС з метою виявлення аномальних вібрацій, викликаних ослабленням вузлів кріплення або зростанням впливу з боку теплоносія;
 • вібраційного стану шахти реактора з метою виявлення аномальних вібрацій, спричинених зносом вузлів кріплення або збільшеним впливом з боку теплоносія.

Функції СВРШД:

 • введення, перетворення та порівняння зі уставками сигналів від датчиків вібрації, вібропереміщення, блоків детектування нейтронів і датчиків прямого заряду (можливість прийому шумових сигналів від усіх датчиків ДПЗ РУ – 448 сигналів);
 • прийом інформації про технологічні параметри РУ від ІОС енергоблоку;
 • архівування даних моніторингу та діагностики;
 • розрахункове діагностування вібраційного стану з урахуванням поточних та архівних даних, формування звітів;
 • передача в обчислювальний сервер КСД інформації про стан обладнання, що діагностується.

Склад СВРШД:

 • віброперетворювачі п'єзоелектричні, датчики відносних переміщень, блоки детектування;
 • перетворювачі сигналів детекторів нейтронів ПСДН-3;
 • вимірювальна техніка на базі апаратури комплексної системи діагностики АКСД.2;
 • обчислювальний сервер СВРШД з урахуванням робочої станції ПС5140.
 
 
   
АКСД.2

Система виявлення вільних та слабозакріплених предметів СОСП

Система призначена для раннього виявлення та визначення місця знаходження в потоці теплоносія предметів, що вільно переміщаються, і деталей обладнання з ослабленим кріпленням з використанням акустичних датчиків, встановлених на поверхні обладнання першого контуру РУ.

Функції СОСП:

 • введення, перетворення та порівняння зі уставками шумових сигналів від акустичних датчиків;
 • контроль корпусного шуму основного обладнання та трубопроводів першого контуру РУ, визначення наявності в потоці теплоносія вільних та слабозакріплених предметів масою від 0,05 кг і більше на відстані 1 м від первинного перетворювача;
 • архівування даних, прослуховування та запис акустичних сигналів;
 • контроль працездатності каналів прийому та обробки сигналів датчиків;
 • надання результатів діагностування оператору та передача в обчислювальний сервер КСД.

Склад СОСП:

 • акустичні датчики (п'єзоелектричні віброперетворювачі);
 • імпульсні молотки;
 • станція електроживлення імпульсних молотків;
 • вимірювальна техніка на базі апаратури комплексної системи діагностики АКСД.2;
 • обчислювальний сервер СОСП на базі робочої станції ПС5140.
 
 

Система контролю протікання теплоносія першого контуруСКПТ

Система призначена для контролю герметичності обладнання та трубопроводів головного циркуляційного контуру РУ, своєчасного виявлення місця течі теплоносія першого контуру РУ, оцінки її величини в режимах нормальної експлуатації, з порушеннями нормальної експлуатації та в режимі "мала течія".

Функції СКПТ:

 • введення, перетворення та порівняння зі уставками сигналів від датчиків вологості та температури, акустичних датчиків;
 • прийом інформації від інформаційно-обчислювальної системи енергоблоку;
 • комплексний аналіз з визначення місця (з відхиленням не більше ± 2 m) та величини течі з мінімальною реєстрованою витратою теплоносія на протязі 1 l/min за час не більше 10 min від моменту її фактичного виникнення;
 • архівування даних;
 • надання результатів діагностування оператору та передача в обчислювальний сервер КСД;
 • формування попереджувальної сигналізації.

Склад СКПТ:

 • підсистема акустичного контролю (ПАК) у складі:
 • датчики акустичні;
 • вимірювальна техніка на базі апаратури комплексної системи діагностики АКСД.2;
 • обчислювальний сервер СКПТ ПАК на базі робочої станції ПС5140;
 • підсистема контролю вологості (ПКВ) у складі:
 • датчик відносної вологості та температури;
 • вимірювальна техніка на базі апаратури комплексної системи діагностики АКСД.2;
 • обчислювальний сервер СКПТ ПКВ на базі робочої станції ПС5140.
 
 
  

Система віброконтролю та діагностики головних циркуляційних насосів СВКД ГЦН

Система призначена для моніторингу вібраційних параметрів ГЦН з метою раннього виявлення аномальних станів механічної та електричної частини, прогнозування технічного стану на підставі комплексного аналізу вібраційних характеристик та теплотехнічних параметрів.

Функції СВКД ГЦН:

 • введення, перетворення та порівняння зі уставками сигналів від датчиків віброконтролю;
 • безперервний контроль вібраційного стану ГЦН та ідентифікація дефектів, що повільно розвиваються;
 • контроль вібраційних характеристик у різних режимах роботи ГЦН, включаючи режим вибігу ротора при відключенні живлення електродвигуна;
 • аналіз, архівування та протоколювання даних;
 • діагностика стану ГЦН з наданням результатів інженеру-діагносту та формуванням сигналізації.

Склад СВКД ГЦН:

 • датчики віброконтролю;
 • первинні перетворювачі сигналів датчиків ГЦН;
 • вимірювальна техніка на базі апаратури комплексної системи діагностики АКСД.2;
 • обчислювальний сервер СВКД ГЦН на базі робочої станції ПС5140.
 
 

Система діагностування залишкового ресурсу СДОР

Система призначена для розрахунку накопиченого втомного пошкодження металу в найбільш напружених точках конструкції та оцінки залишкового ресурсу елементів основного обладнання першого контуру РУ (реактор з кришкою без внутрішньокорпусних пристроїв, компенсатор тиску, парогенератори, головні циркуляційні трубопроводи, трубопроводи САОЗ та КД) на основі безперервного контролю параметрів у різних режимах експлуатації РУ.

Функції СДОР:

 • введення та перетворення сигналів від датчиків термоконтролю (контроль термопульсацій та стратифікації теплоносія), збір та накопичення інформації, що надходить від обчислювального сервера КСД;
 • розрахунок втомного пошкодження та залишкового ресурсу в контрольних (найбільш навантажених) точках;
 • оцінка залишкового ресурсу металу обладнання та трубопроводів;
 • ведення баз даних, реєстрація сигналів, отриманих від ІОС, КСД та власних датчиків;
 • надання інформації оперативному персоналу.

Склад СДОР:

 • датчики температури (термопари);
 • комплекс керуючий обчислювальний на базі промислового контролера МСКУ;
 • обчислювальний сервер СДОР з урахуванням робочої станції ПС5140.
 
 

Система контролю переміщення трубопроводів СКПТр

Система СКПТр призначена для постійних вимірів та фіксації максимальних переміщень трубопроводів в умовах нормальної експлуатації енергоблоку та в перехідних режимах (пуск, зупинка, часткове скидання навантаження) для надання інформації оперативному та технічному персоналу.

Функції СКПТр:

 • прийом та обробка сигналів від датчиків трикоординатного переміщення, прийом технологічних сигналів тиску та температури в ПГ;
 • постійний дистанційний контроль переміщення трубопроводів по трьох взаємно перпендикулярних осях та ведення бази даних;
 • надання оператору інформації про переміщення трубопроводів у вигляді відеограм;
 • передача інформації про переміщення та порушення допустимих меж переміщень у суміжні системи;
 • подання інформації персоналу енергоблоку про несправності та збої, формування сигналізації про неприпустимі переміщення трубопроводів.

Склад СКПТр:

 • датчик трьохкоординатного переміщення ДТП;
 • комплекс керуючий обчислювальний на базі промислового контролера МСКУ;
 • обчислювальний сервер СКПТр з урахуванням робочої станції ПС5140.
 
 

Переваги системи:

 • централізація широкого спектра функцій діагностики обладнання першого контуру РУ в єдиній системі за збереження автономності локальних систем діагностики;
 • комплексне та достовірне визначення пошкодженого чи зношеного обладнання РУ завдяки наявності локальних систем діагностики, в яких застосовані різні методи оцінки контрольованих параметрів;
 • апробовані діагностичні алгоритми КСД дозволяють оцінювати інтенсивність впливу пошкоджуючих факторів та обґрунтовано рекомендувати проведення робіт з поглибленої оцінки технічного стану елементів енергоблоку та виконання ремонтних процедур за поточним технічним станом обладнання РУ;
 • конструкція та розташування на трубопроводах вузлів кріплення датчиків забезпечують зручність монтажу, а також безперешкодний періодичний контроль металу трубопроводів без супутнього демонтажу вузлів кріплення;
 • зручність експлуатації завдяки ергономічному операторському інтерфейсу та наявності розвиненої системи надання поточної та ретроспективної інформації експлуатаційному персоналу;
 • застосування уніфікованих технічних засобів.

Клас безпеки КСД – 4.
Категорія безпеки КСД – не класифіковано.

Об'єкти впровадження КСД:

 • Запорізька АЕС, енергоблоки №№ 1-5
 • Рівненська АЕС, енергоблоки №№ 1-4
 • Хмельницька АЕС, енергоблоки №№ 1, 2
 • Південноукраїнська АЕС, енергоблоки №№ 1-3


Сєвєродонецьке НВО "Імпульс" – провідний в Україні розробник, виробник та постачальник високонадійних систем контролю та управління для атомної енергетики та залізниць.
 
Ми в соціальних мережах: